Aza

85 tekstów – auto­rem jest Aza.

Los jest szczod­rym dawcą, ale i ok­rutnym ko­mor­ni­kiem. Co­kol­wiek dos­ta­niesz kiedyś mu­sisz zwrócić. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 lipca 2013, 22:37

Żyję w kra­ju w którym wszys­cy niena­widzą pieniędzy, al­bo za pieniądze. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 maja 2013, 14:12

Wszys­tko cze­go dziś prag­niesz w przyszłości już istnieje. 

myśl dnia z 21 czerwca 2014 roku
zebrała 68 fiszek • 25 maja 2013, 23:07

Im czas bar­dziej w przód tym my bar­dziej wstecz. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 kwietnia 2012, 21:13

Dzięki Bo­gu, że nie wszys­tko rozumiemy. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 11 kwietnia 2012, 22:30

Naj­większa ściema jaką słyszałam to, że czas się wlecze. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 20 marca 2012, 22:19

Bied­ny anioł całą drogę do piekła drep­cze naszy­mi śladami. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 17 sierpnia 2011, 19:16

Łat­wiej zo­baczyć szczęście pat­rząc we dwoje. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 7 czerwca 2011, 19:46

Przed roz­gniewa­nym Bo­giem i diabeł ogo­nem was nie zak­ry­je.


Z de­dykacją dla duchow­nych pe­dofilów, wycho­wawców i zwo­len­ników abor­cji.

Inspiracja:
"Te­mu kto skrzyw­dzi jed­no z tych naj­mniej­szych i był przyczyną je­go upad­ku le­piej by było, aby uwiązał so­bie ka­mień młyński u szyi i rzu­cił się w morze, aniżeli stanął na sądzie przed Ojcem." 

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 maja 2011, 18:15

Diabeł też by­wa sym­pa­tyczny... zło lu­bi ro­bić dob­re wrażenie. 

aforyzm
zebrał 203 fiszki • 13 maja 2011, 23:50

Aza

OBYWATELKA POLSKI

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aza

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 stycznia 2015, 00:20bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Przykre dla dziad­ka, że [...]

6 stycznia 2015, 00:20nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przykre dla dziad­ka, że [...]

21 czerwca 2014, 15:05sand sko­men­to­wał tek­st Wszystko cze­go dziś prag­niesz [...]

21 czerwca 2014, 10:30oteo sko­men­to­wał tek­st Wszystko cze­go dziś prag­niesz [...]